14.-15. november 2019

HAVÁRIA ODKALISKA DÚBRAVA

Havária odkaliska Dúbrava (okr. Liptovský Mikuláš)

V období 14. – 15. 11. 2019 došlo na odkalisku č. 2 Dúbrava k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska a vytečenie časti uložených úpravárenských (banských) sedimentov do územia pod odkaliskom.

Hlavnými príčinami vzniku havárie boli mimoriadne zrážky v kombinácii s nevhodným antropogénnym zásahom do hydrologického režimu, spôsobeným zrejme ťažbou dreva.

Vytekajúca voda z vybreženého potoka smerovala po neudržiavaných lesných cestách do územia odkaliska, kde spôsobila eróziu povrchu odkaliska a vzdušnej strany stabilizačnej hrádze v severnej časti odkaliska.

Po rozplavení koruny hrádze odkaliska došlo k jej ďalšej erózii, zvyšovaniu sklonu (spádu) dna vzniknutej eróznej ryhy. So zvyšovaním sklonu dochádzalo k zrýchľovaniu prúdenia vody a zrýchľovaniu odnosu banského jemnozrnného a piesčitého sedimentu mimo odkalisko.

Po porušení hrádze došlo k vytekaniu banských sedimentov vo forme hydrozmesi do priestoru pod porušeným odkaliskom a tokom Palúdžanka, do ktorého sediment unikol. Vo vodnom prostredí rozvodneného toku Palúdžanka bol sediment transportovaný v trase toku až po jeho ústie do vodnej nádrže Liptovská Mara.

Časť uniknutých sedimentov sa v priestore dostala aj do potoka Dúbravka. Po poklese hladín vo vodných tokoch zostala značná časť sedimentov uložená na brehoch tokov. Časť uniknutých banských sedimentov je pravdepodobne naplavená až do južných zátok nádrže Liptovská Mara. Odhadované množstvo sedimentu uniknutého z odkaliska môže dosiahnuť až 10 000 m3.

Od 25. 11. 2019 sa v postihnutom území realizujú sanačné práce, ktorých cieľom je odstránenie príčin a následkov havárie. Na základe verejného obstarávania bol vybraný subjekt, ktorý zabezpečí realizáciu podrobného prieskumu územia so zreteľom na geotechnické  aspekty, životné prostredie a návrh sanácie územia. Vypracuje projekt sanácie a zabezpečí odstránenie dôsledkov havárie, včítane opravy hrádze  odkaliska a odstránenia sedimentov z povodia tokov Palúdžanka a Dúbravka a z južných zátok nádrže Liptovská Mara.

CHRONOLOGICKÝ POPIS UDALOSTÍ A ČINNOSTÍ:
DátumPopis udalostí a činností
13. - 15.11.2019Na odkalisku č. 2 Dúbrava došlo k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska a vytečenie časti uložených úpravárenských (banských) sedimentov do územia pod odkaliskom.
Na lokalite bol zamestnancami Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava vykonaný technicko-bezpečnostný dohľad.
Bola odstránená príčina havárie – uvoľnenie zaneseného koryta vodného toku nad odkaliskom.
DátumPopis činnosti
25.11.2019Identifikácia príčin vzniku a následkov havárie geológom.
Návrh prác smerujúcich k realizácii okamžitých sanačných opatrení.
DátumPopis činnosti
12. - 18.12.2019Začiatok realizácie okamžitých sanačných opatrení.
Úprava odtokových pomerov nad odkaliskom, odstránenie porastu z poškodených častí odkaliska.
Vzorkovanie uniknutých sedimentov, vzorkovanie povrchovej vody vo vodných tokoch.
DátumPopis činnosti
19. - 31.12.2019Mapovanie rozšírenia znečistenia v alúviu tokov Palúdžanka, Dúbravka.
Odstraňovanie sedimentov z intravilánu obcí Sv. Kríž a Galovany.
Odvoz sedimentov na dočasnú skládku zriadenú na odkalisku Dúbrava. Množstvo odstráneného a uloženého sedimentu: cca 220 ton.
Dočasné zabezpečenie stabilizačnej hrádze odkaliska hrádzou z lomového kameňa.
Svahovanie stien havarijnej eróznej ryhy na odkalisku Dúbrava.
DátumPopis činnosti
8. - 13.1.2020Odstraňovanie sedimentov z intravilánu obcí Sv. Kríž a Galovany.
Odvoz sedimentov na dočasnú skládku zriadenú na odkalisku Dúbrava. Množstvo odstráneného a uloženého sedimentu cca 190 ton.
DátumPopis činnosti
14. - 28.1.2020Odstraňovanie sedimentov z územia medzi odkaliskom a tokom Palúdžanka v lokalite Dúbrava Horáreň Hluché.
Odvoz sedimentov na dočasnú skládku zriadenú na odkalisku Dúbrava. Množstvo odstráneného a uloženého sedimentu: cca 2 500 ton.
DátumPopis činnosti
29.1. - 4.2.2020Odstraňovanie sedimentov z územia medzi odkaliskom a tokom Palúdžanka v lokalite Dúbrava odkalisko č. 3.
Odvoz sedimentov na dočasnú skládku zriadenú na odkalisku Dúbrava. Množstvo odstráneného a uloženého sedimentu: cca 1 500 ton.
DátumPopis činnosti
3.2. - 28.2.2020Spracovanie projektu sanácie následkov havárie.
Rokovania so zástupcami samosprávy, ochrany prírody, majiteľmi pozemkov.
Riešenie vstupov na dotknuté pozemky.
DátumPopis činnosti
máj 2020Prieskumné práce pre spresnenie sanačných prác:
- sonarovanie a odber dnových sedimentov z Galovanskej zátoky, povrchových vôd z toku Paludžanky, Črmníka, Dúbravky, vzoriek banských vôd, ktoré priamo vplývajú na kvalitu povrchových vôd a vybratých domových studní
- laboratórne skúšky odobratých vzoriek (chemické analýzy, granulometrický rozbor)
DátumPopis činnosti
jún 2020Mapovanie rozšírenia znečistenia.
Identifikácia pozemkov/vlastníkov.
Vybavovanie povolení vstupov na pozemok.
Stanovisko TANAPu.
Pracovné rokovania.
Riešenie podmienok realizácie výrubov v oblasti Galovanskej zátoky a Svätého Kríža (aj vo vegetačnom období).
DátumPopis činnosti
jún 2020Mapovanie plôch uniknutých banských sedimentov v spodných častiach alúvia Paludžanky, v ktorých bolo identifikované najväčšie množstvo rozplavených kalov.
Riešenie povolení vstupov na dotknuté pozemky a povolení na realizáciu prác vrátane výrubov drevín.
Manuálne odstraňovanie uniknutých kalov v bezprostrednej blízkosti chát v oblasti pod Dobákom (a súvisiace činnosti): 1170 hodín prác
DátumPopis činnosti
jún 2020Príprava manipulačných a spevnených plôch v oblasti Galovanskej zátoky a odkalísk.

Práce na manipulačných plochách (525 m2):
- vyrovnanie pláne, navážka kameniva, inštalácia geotextílie a Geobennerov, hutnenie po vrstvách

Práce na úpravách príjazdových ciest (500 m2):
- vyrovnanie pláne, navážka kameniva, inštalácia geotextílie, hutnenie po vrstvách
DátumPopis činnosti
júl 2020Doplnkový geologický prieskum životného prostredia:
- vzorkovanie dnových sedimentov z tokov Paludžanka a Črmník (pre spresnenie)
- odobranie vzoriek odvodnených kalov z Galovanskej zátoky (pre kontrolu - 26 vzoriek)
- analýza vzoriek dnových sedimentov, povrchových vôd, banských vôd a vybraných domových studní
DátumPopis činnosti
júl 2020Odstraňovanie dočasnej stabilizačnej hrádze:
- výruby drevín situovaných na západnom okraji priestoru odkaliska (vykonané 23.7.2020)
- hrubé terénne úpravy, spočívajúce v príprave základovej škáry pre osadenie stabilizačnej časti hrádze z drôtokamenných prvkov Terramesh
- výkopy pre bočné zaviazanie stabilizačných častí hrádze a odstránenie materiálu z odkaliska a drevín, ktoré sa v čase vzniku mimoriadnej situácie dostali, resp. boli splavené do tejto časti odkaliska
- odstránenie dočasného stabilizačného násypu z lomového kameňa z dna ryhy
DátumPopis činnosti
júl 2020Mapovanie plôch rozšírenia znečistenia, vytýčenie plôch na odstránenie znečistenia v teréne:
- pokračovanie v mapovaní plôch rozšírenia uniknutých sedimentov v doline Paludžanky a v jej alúviu, tiež v alúviách toku Črmník a Dúbravka
- riešenie povolení vstupov na dotknuté pozemky a povolení na realizáciu prác vrátane výrubov drevín
DátumPopis činnosti
júl 2020Odstránenie porastov - výruby, príprava plôch na ukladanie, štiepkovanie.
Zriadenie prístupových komunikácií.
Použitie mechanizmov pri odkopávaní, premiestňovaní materiálu.
Preprava materiálu v rámci staveniska - strojová.
Preprava materiálu v rámci staveniska - ručná (fúrikom).
Čistenie ručné, zhromažďovanie kalu (10 osôb - 3 mesiace)
- zhrabovanie, nakladanie, pozdĺžne premiestňovanie (170 t), zakladanie dočasných depónií (12): 2430 hodín prác
DátumPopis činnosti
júl 2020Odťaženie kalov z priestorov Galovanskej zátoky pomocou sacích bagrov.


Na odkalisko č. 3 bolo v priebehu júla odvezených 1 972 t odvodnených kalov (101 tatroviek), čo pri prepočte sušiny stanovenej laboratóriom (76,7%) predstavuje 2 749,42 m3 odsatého zavodneného kalu (v rozpočte bolo plánované odsať 2 500 m3 kalov).
DátumPopis činnosti
august 2020Doplnkový geologický prieskum životného prostredia:
- vybudovanie 13 monitorovacích vrtov (pre sledovanie vývoja kvality podzemnej vody a režimové pozorovanie jej hladiny)
- vykonanie overovacej hydrodynamickej skúšky
- odber vzoriek zemín a hornín z vrtných jadier (na overenie rozšírenia znečistenia horninového prostredia a jeho fyzikálno-mechanických vlastností)
- analýza vzoriek odobratých dnových sedimentov
DátumPopis činnosti
august 2020Odstránenie dočasnej stabilizačnej hrádze z lomového kameňa.
Začiatok budovania svahov hrádze odkaliska z lícových prvkov Terramesh a horizontálnej geosyntetickej výstuže.
DátumPopis činnosti
august 2020Zber a odstránenie kalu z brehov a dna vodných tokov (Paludžanka, Črmník, Dúbravka...).
Mapovanie plôch rozšírenia kalu, vytýčenie plôch na odstránenie kalu v teréne.
Povolenia na výrub, vytyčovanie plôch výrubu v teréne, konania a riešenie vlastníckych vzťahov.
DátumPopis činnosti
august 2020Odstránenie porastov - výruby, príprava plôch na ukladanie, štiepkovanie.
Použitie mechanizmov pri odkopávaní, premiestňovaní materiálu.
Preprava materiálu v rámci staveniska - strojová.
Preprava materiálu v rámci staveniska - ručná (fúrikom).
Čistenie ručné, zhromažďovanie kalu (10 osôb - 3 mesiace)
- zhrabovanie, nakladanie, pozdĺžne premiestňovanie (330 t), zakladanie dočasných depónií (15): 2260 hodín prác
DátumPopis činnosti
august 2020Odsávanie kalov z vodných tokov (Paludžanka, Črmník, Dúbravka...) pomocou sacieho bagru s kalovým čerpadlom:
- zrážanie a odvodňovanie sedimentov (10 dní) a vývoz sedimentu
- cca 297,6 m3 odstráneného kalu
- 220 t odvodneného kalu (odvezeného na odkalisko)
Demontáž a odvoz technológie z priestorov Galovanskej zátoky.
DátumPopis činnosti
september 2020Odsávanie sedimentov z vodných tokov s využitím ejektorového čerpadla.
Odvodňovanie kalov za pomoci geovakov a geotextílie.
Dočasné hradenie tokov.
Doprava a práca mechanizmov.
Splavovanie kalov do zahradeného toku, dočisťovanie brehov tokov, čistenie studní.
Montáž a demontáž potrubí a odvodňovacích vakov.
DátumPopis činnosti
september 2020Odber a testovanie vzoriek z vodných tokov, šácht, štôlní, studní a podzemných vôd.
DátumPopis činnosti
september 2020Práce na stabilizačnej hrádzi havarovaného odkaliska.
Budovanie svahov hrádze odkaliska z lícových prvkov Terramesh a horizontálnej geosyntetickej výstuže.
DátumPopis činnosti
september 2020Použitie mechanizmov pri odkopávaní a premiestňovaní materiálu.
Strojové odstraňovanie a preprava materiálu (950 t)
- 30 dní práce pásového nakladača a pásového rýpadla.
PRIEBEH ČINNOSTI BUDEME NAĎALEJ AKTUALIZOVAŤ…
Prepnúť jazyk

  Spoločnosť ENVIGEO svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia. Dcérske spoločnosti ENVISTAV, s.r.o., ENVITAZ, s.r.o. a ENVIGIS, s.r.o. ako dôsledok rozširovania aktivít firmy do oblastí environmentálnych stavieb, ťažby a spracovania nerastných surovín a geografických informačných systémov (GIS). Rozšírenie činnosti o vrtné práce viedlo v roku 2001 k vzniku oddelenia technických prác ENVITEC.

  ADRESA

  Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  TELEFÓN

  +421 48 471 24 37

  EMAIL

  envigeo@envigeo.sk